2008 – Sofia, Bulgaria

На 31 май и 1 юни в София се проведе третият Балкански фестивал на анархистката книга. Освен домакините от Федерацията на анархистите в България, участие взеха още участници от Гърция и Сърбия. Гости имаше още от Франция, Великобритания, Канада, Австралия и Армения.
Фестивалът, който вече се превръща в традиционен е изразител на балканските анархистки идеи, където хората могат да се запознаят отблизо с анархистките периодични издания и книги.
През определено време панаирът се мести в различна страна от Балканския полуостров. За първи път събитието се провежда през 2003 г. в Любляна, Словения. През 2005 г. се провежда в Загреб, като окрилени от интереса към мероприятието местните организатори започват ежегодно да организират анархистки фестивал на книгата. Решени добрата инициатива да продължи, Федерацията на анархистите в България прие София да бъде следваща спирка на анархистката литература. Причините за това са големите традиции на анархизма в България, както и внушителният брой на изданията на ФАБ – над 50 заглавия в различни области – теория, практика, спомени на преживелите фашистките и болшевишки репресии.
По време на изложението се проведоха дискусии за анархистките борби на Балканите, като се отдели специално внимание на борбите на нашите другари в Румъния и Турция и все по-силния полицейски натиск срещу тях. Прожектираха се филми за проведените в България и Украйна „лагери без греници”. Обсъдиха се общите балкански акции до края на годината, както и следващата спирка на панаира, която най-вероятно до ще бъде догодина в Солун.

In english:

On May 31 and June 1st (2008) the third Balkan Anarchist bookfair took place in Sofia. Besides the hosts from the Federation of Anarchists in Bulgaria, it was attended by participants from Greece and Serbia. There were also attendants from France, Britain, Canada, Australia and Armenia.
The festival has become a way of expressing anarchist ideas in the Balkans, where people can get acquainted with the anarchist periodicals and books.
The bookfair has been held in different parts of the Balkans. For the first time the event took place in 2003 in Ljubljana, Slovenia. In 2005 it was held in Zagreb, and it inspired the local organizers to begin to organize an annual Anarchist Book Festival. The Federation of Anarchists in Bulgaria (BAF), Sofia, showing a concrete will to continue the common effort, accepted the proposal to be the next stop of the anarchist bookfair. The reasons for this are the great tradition of anarchism in Bulgaria, as well as the impressive number of publications of BAF -over 50 titles in various areas: theory, practice, memories of survivors of Nazi and Bolshevik repression.
During the exhibition there were discussions on anarchist struggles in the Balkans, paying special attention to the struggles of our comrades in Romania and Turkey and the increasingly strong police repression against them. There were film projections about the NoBorder camps organized in Bulgaria and Ukraine. General Balkan initiatives until the end of the year were discussed and it was proposed that the next bookfair will be in Thessaloniki.